Partneralimentatie directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder (verder: dga) is ondernemer en heeft direct invloed op de hoogte van zijn inkomen. Hij bepaalt zijn inkomen in principe zelf. Leidt dat ook tot een lagere partneralimentatie?

Een dga heeft een bv waarbij hij in feite drie petten op heeft. Hij is aandeelhouder, zijn eigen werkgever en ook werknemer. In de relatie werkgever – werknemer bepaalt hij zelf zijn arbeidsvoorwaarden en dus (binnen de geldende wet- en regelgeving) ook zijn inkomen. Welke gevolgen heeft dat voor de berekening van partneralimentatie?

Fiscaal gebruikelijk loon en partneralimentatie

De dga moet zijn salaris zo vaststellen zodat dit gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij verricht. Voor de vaststelling van het salaris van de dga wordt gekeken naar het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer van de onderneming. De dga kan in principe niet minder verdienen (uitzonderingen daargelaten);
  • Een minimumbedrag dat door het ministerie van Financiën jaarlijks wordt vastgesteld. In 2020 is dat € 46.000.

Er zijn situaties waarbij het is toegestaan het salaris lager vast te stellen. In dit artikel laten we dit verder buiten beschouwing.

Voor de berekening van partneralimentatie is het voor jou als dga prettig om je salaris zo laag mogelijk vast te stellen. Als ex-partner heb je belang bij een zo hoog mogelijk salaris, zodat de alimentatie hoger wordt vastgesteld. In een echtscheidingsprocedure wordt vaak aangehaakt bij het salaris dat de dga al jaren verdient. Maar kom je er niet uit, dan zal een onafhankelijke derde een deskundigenrapport opstellen.

Dividend en partneralimentatie

Dividend is het uitkeren van de winst aan de aandeelhouders van de onderneming. Een onderneming die winst maakt heeft twee keuzes: investeren in het bedrijf of uitkeren aan de aandeelhouders. Een dga heeft dus de keuze om dividend aan zichzelf uit te keren. Dit dividend is inkomen dat meetelt voor de hoogte van de partneralimentatie. Ook hier zien we dus weer een tegengesteld belang tussen de dga en ex-partner.

De dga kan niet zomaar dividend uitkeren. Voordat dividend wordt uitgekeerd moet eerst worden bepaald of deze uitkering gedaan kan worden zonder de continuïteit van de bv in gevaar te brengen. Ook hier zal  de rechter bij een verschil van mening een deskundige raadplegen voor de hoogte van toelaatbare dividenduitkeringen.

Dga moet rekening houden met alle belangen

Een dga is verplicht om erop toe te zien dat de bv op korte en langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Schuldeisers van de bv mogen niet worden benadeeld. Gelet op de aanwezige financiële verplichtingen, is het in strijd met de belangen van de bv en van haar schuldeisers om een hogere beloning uit te keren dan verantwoord is. Daarbij bestaat de kans dat de bedrijfsactiviteiten zullen verminderen door de Corona crisis.

Concreet bewijs

Als een dga vindt dat de beloning te hoog is vastgesteld en de belangen van de bv worden geschaad, dan is hij ook degene die daarvoor met concrete bewijzen moet komen. Hij moet bijvoorbeeld een overzicht geven van de financiële middelen en verplichtingen van de bv over de afgelopen jaren, aangevuld met een accountantsverklaring. Een enkele opmerking dat de bv niet over voldoende financiële ruimte beschikt, is onvoldoende.

Conclusie partneralimentatie dga

Een dga komt niet onder zijn alimentatieverplichting uit door zijn salaris kunstmatig laag te houden. Hij kan wel een beroep doen op gewijzigde omstandigheden en daarvoor moet hij dan concreet bewijs aanleveren. De Corona crisis is een dergelijke gewijzigde omstandigheden. Uit deze onderbouwing moet blijken dat de verdiencapaciteit lager is dan door de rechter bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie is vastgesteld.